*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč  

Z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč se obdavči dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb.

Zakonske določbe o odmeri davka prenehajo veljati z dnem 1. 8. 2019.

Kdo

Obrazec predloži prodajalec zemljišča (fizična ali pravna oseba), ki je zavezanec za davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč (DDSNZ).


Kdaj

Napoved za odmero davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč mora zavezanec predložiti v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti, katera nastane z dnem sklenitve pogodbe o prodaji.


Kje in kako

Napoved za odmero davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč zavezanec odda osebno ali po pošti in sicer pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži.


Obrazci

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (DOHKAP št. 5)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 2.000 do 75.000 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži napovedi za odmero davka v skladu z drugim odstavkom 139. člena ZUJF.

Z globo od 400 do 4.100 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z globo od 400 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.