*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Davek na finančne storitve  

Davek na finančne storitve se obračunava od opravljenih finančnih storitev.
Kdo

Obračun davka na finančne storitve predloži davčni zavezanec, ki je v davčnem obdobju opravil finančne storitve, ki so predmet obdavčitve z davkom na finančne storitve.


Kdaj

Davčni zavezanec mora predložiti obračun davka na finančne storitve za vsako davčno obdobje, v katerem je nastala obveznost obračuna DFS, in sicer najpozneje zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.


Kje in kako

Obračun davka na finančne storitve davčni zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davka na finančne storitve (DFS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oz. z globo od 200 do 4.100 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži davčnega obračuna v predpisanih rokih in na predpisan način.

Z globo od 4.000 do 125.000 eurov se za navedeni prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik.