*** OPOZORILO *** Za namene testiranja novega obrazca REK-O je temu nastavljena veljavnost datuma izplačil od 1.1.2022 dalje. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Koledar oddajanja obrazcev

Obrazec Opis Frekvenca Rok oddaje
Dohodnina
Doh-Odm Napoved za odmero dohodnine
Primer: Kako oddam napoved za dohodnino?
1 x letno do 2. avgusta
za zavezance, ki ne prejmejo info. izračuna
Doh-KDVP Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu 1 x letno do 28. februarja za preteklo leto
Doh-DHO Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU 1 x letno do 28. februarja za preteklo leto
       
Davek na dodano vrednost - DDV
DDV-O Obračun DDV
Primer: Kako oddam obrazec DDV-O?
odvisno od obračunskega obdobja do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja oziroma do 20. v mesecu po preteku davčnega obdobja v primeru opravljanja transakcij znotraj EU
VATR-APP Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU 5 x letno
(4 kvartalni in 1 letni)
do 30. septembra za preteklo leto
VATR-PRA Vloga za prilagoditev odbitnega deleža 1 x letno do 30. septembra za preteklo leto
PD-O Poročilo o dobavah (76.a člen) 1 x mesečno do konca meseca za pretekli mesec
       
VIES
VIES-KP Rekapitulacijsko poročilo 1 x mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec
       
PODO - Prispevki in davčni odtegljaji
REK-1  Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja odvisno od izplačil na dan izplačila
REK-1a  Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo odvisno od izplačil na dan izplačila
REK-1b  Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja odvisno od izplačil na dan izplačila
REK-2  Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja odvisno od izplačil na dan izplačila
PNiPD Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka odvisno od izplačil na dan izplačila
OPSVZ Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike 1 x mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec
OPSVL Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače 1 x mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec
ODO-1 Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2 odvisno od izplačil na dan izplačila
       
Kontrolni podatki
KP-KPD  Podatki za odmero dohodnine 1 x letno do 31. januarja za preteklo leto
       
Davek od dohodkov iz dejavnosti
DDD-DDD  Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 1 x letno najkasneje v roku treh mesecev od začetka tekočega leta za preteklo koledarsko leto oz. 30 dni po zaključku opravljanja dejavnosti
       
Davek od dohodkov pravnih oseb
DOD-DDPO  Obračun davka od dobička pravnih oseb 1 x letno najkasneje v roku treh mesecev od začetka tekočega leta za preteklo poslovno ali koledarsko leto.
       
Obrestna direktiva EU
ODE-PDO  Poročilo o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti 1 x letno do 28. februarja za preteklo leto
       
Koncesijske dajatve
KD-ODKD  Obračun dodatne koncesijske dajatve 1 x mesečno do 28. v mesecu za pretekli mesec
       
Davek na motorna vozila
DMV-O Obračun davka na motorna vozila 1 x mesečno do konca meseca za pretekli mesec
       
Igre na srečo
DODKIS Obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo 1 x dnevno prvi delovni dan po izplačilu dohodka
KDIS Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo 1 x mesečno peti delovni dan po poteku meseca, za katerega se sestavlja obračun, za prireditelja trajnih klasičnih iger na srečo ali posebnih iger na srečo
    1 x letno do 20. marca za preteklo leto
DIS Obračun davka od iger na srečo 1 x mesečno peti dan po poteku meseca, za katerega se sestavlja obračun
       
Zavarovalni posli
PT Obračun požarne takse 1 x mesečno petnajsti dan po poteku meseca, za katerega se sestavlja obračun
DPZP Obračun davka od prometa zavarovalnih poslov 1 x kvartalno petnajsti dan po poteku trimesečja, za katerega se sestavlja obračun
       
Dobiček
D-IFI Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 1 x letno do 28. februarja za preteklo leto
Form Description Frequency Submission deadline
Income tax
Doh-Odm Tax income assessment once a year by 2nd of August
for taxpayers who do not receive the informative income tax calculation
Doh-KDVP Tax return form for profit from disposal of securities and other holdings and investment coupons once a year by 28th of February for the past year
Doh-DHO Tax information return from interests on deposits with banks and savings banks established in Slovenia and other EU Member States once a year by 28th of February for the past year
       
DDV forms
DDV-O DDV-O form for value added tax assessment depending on the assesment period the last working day of the month following the expiry of the tax period or until the 20th of the month after the tax period in case of provision inside EU
VATR-APP VAT refund claim in other EU Member State 5 times a year
(4 quarterly and 1 annual)
by 30th of September for the past year
VATR-PRA Application for the acquisition of the deductible proportion once a year by 30th of September for the past year
PD-O Porocilo o dobavah (76.a clen) once a month by the end of the month for the past month
       
VIES
VIES-KP Recapitulative statement once a year by 20th of the month for the past month
       
PODO - Contributions and tax withholdings
REK-1  Withholding tax return for the income from employment depending on payment on payment day
REK-1a  Withholding tax return for payments to apprentices, pupils and students for compulsory practical training depending on payment on payment day
REK-1b  Withholding tax return from pensions, compensations and other income under the compulsory social insurance depending on payment on payment day
REK-2  Withholding tax return for the income that is not an income from employment under Zdoh-2 depending on payment on payment day
PNiPD Social security contribution calculation for employers who are not taxpayers depending on payment on payment day
OPSVZ Social security contribution calculation for private persons once a month by 15th of the month for the past month
OPSVL Social security contribution calculation for owners of private companies, who do not receive wages once a month by 15th of the month for the past month
ODO-1 Withholding tax return under Article 374 of ZdavP-2 from payment of income to residents and non-residents under Article 70 of ZDDPO-2 in connection with Article 260 of ZdavP-2 depending on payment on payment day
       
Control data
KP-KPD  Data for income tax assessment once a year by 31st of January for the past year
       
Income tax self-employed activity
DDD-DDD  Calculation of income tax prepayment for income derived from self-employed activity once a year within three months from the beginning of the year for the previous financial or calendar year, or in 30 days after closure of the business
       
Corporate income tax
DOD-DDPO  Assessed corporate income tax once a year within three months from the beginning of the year for the previous financial or calendar year.
       
EU savings tax directive
ODE-PDO  Report on savings income in the form of interest payments once a year by 28th of February for the past year
       
Concession tax
KD-ODKD  Additional concession fee statement once a month by 28th of February for the past year
       
Tax on vehicles
DMV-O Motor vehicles tax assessment once a month by the end of the month for the past month
       
Gambling
DODKIS Withholding tax return from winnings in conventional games of chance once a day the first working day after payment of income
KDIS Concession fee statement for games of chance once a month fifth working day following the month the statement is filed for, for the organizer of permanent conventional games of chance or specific gambling
    once a year by 20th of March for the past year
DIS Tax statement for games of chance once a month fifth working day following the month the statement is filed for
       
Insurance tasks
PT Fire fee assessment once a month fifteenth day following the month the statement is filed for
DPZP Insurance contracts tax assessment once a quarter fifteenth day following the quarter the statement is filed for
       
Profit
D-IFI Tax return for assessment of gains tax on disposal of derivatives once a year by 28th of February for the past year