*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

APA sporazum 

APA sporazum oziroma vnaprejšnji cenovni sporazum je dogovor, s katerim se še pred izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določijo metodologija, kritične predpostavke in druga primerna merila za določanje transfernih cen za določene transakcije, v določenem obdobju. Pristojni organ za vse vrste APA sporazumov je Finančna uprava RS.
Kdo

Instrument APA sporazuma je namenjen vsem družbam, ki vstopajo v transakcije s povezanimi osebami in so zavezanci po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Še posebej je primeren za multinacionalne družbe, ki se čutijo kot pomemben del družbe in imajo v svoji strategiji poleg zavez, kot so skrb za okolje, skrb za zaposlene, skrb za stranke in skrb za dobiček, zapisano tudi zavezo za izpolnjevanje zakonsko določenih davčnih obveznosti in so v postopku pripravljene korektno razkriti in pojasniti vsa dejstva in okoliščine povezane transakcije, ki bo predmet APA sporazuma.


Kdaj

Zakon o davčnem postopku posredno in neposredno določa pogoje za sklenitev sporazuma. Na tem mestu je potrebno poudariti razliko med pogoji za pristop k sporazumu, torej pogoji za oddajo pisne pobude oziroma oddajo vloge in pogoji, da je na podlagi sprejete vloge in izvedenega postopka APA sporazum podpisan. Prvi imajo za posledico pisno obvestilo davčnega organa o sprejeti vlogi za sklenitev APA sporazuma in poziv za plačilo.

Tu gre predvsem za formalne pogoje, kot so:

    • da davčni zavezanec vstopa v transakcije s povezanimi osebami,
    • da je davčni zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb,
    • da je bil opravljen sestanek v zvezi s sklenitvijo APA sporazuma, pred oddajo vloge,
    • da ima transakcija ekonomsko vsebino in resen namen izvedbe,
    • da ima transakcija zagotovljeno primerno časovno trajanje in ne gre za transakcijo pred iztekom.

Drugi pogoji pa se nanašajo na končen podpis APA sporazuma in morajo biti doseženi skozi celoten postopek sklepanja, do končnega podpisa APA sporazuma ter pomenijo neke vrste načela postopka. Ti pogoji so:

    • aktivno sodelovanje davčnega zavezanca na sestankih,
    • sodelovanje davčnega zavezanca s predlaganjem ustrezne dokumentacije,
    • vse druge oblike komuniciranja, ki pripomorejo k podpisu APA sporazuma,
    • konstruktivno sodelovanje na vseh področjih za dosego APA sporazuma,
    • soglasje davčnega organa in davčnega zavezanca o vsebini (primerni metodi, merilih, kritičnih predpostavkah…) APA sporazuma in podpis APA sporazuma.


Kje in kako

Pobudo za sklenitev APA sporazuma davčni zavezanec odda:

    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanje FURS eDavki;
    • po elektronski poti na elektronski naslov: gfu.fu@gov.si,
    • po pošti, in sicer na naslov: Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad, Uprava za nadzor, Oddelek za transferne cene, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.


Obrazci

Pobuda za sklenitev APA sporazuma
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Davčni zavezanec v zvezi s sklenitvijo APA sporazuma opravi plačilo v višini 15.000 evrov v 30 dneh od prejema pisnega obvestila finančne uprave, da bo začela postopek sklenitve APA sporazuma.

V primeru preklica APA sporazuma davčni zavezanec ni upravičen do vračila plačila. Plačilo za podaljšanje APA sporazuma znaša 7.500 evrov.

Če do sklenitve APA sporazuma ne pride zaradi razlogov, ki niso na strani davčnega zavezanca, se mu vrne pavšalni znesek v višini 5.000 evrov.


Sankcije

Sankcij ni.