*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja.

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem, ali ste kot fizična oseba upravičeni do nakupa goriva za kmetijstvo, vnesite v iskalnik svojo enolično identifikacijsko oznako, ki je sestavljena iz davčne številke in zadnjih treh številk enotne matične številke občana (EMŠO). Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik preveri upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo z vnosom davčne številke. Upravičenec mora v zaprtem delu portala eDavki v okviru vpogleda »NF-KmetDizel - Pregled in urejanje kupcev goriva za kmetijstvo« vnesti ime, priimek in davčno številko osebe, ki bo opravljala nakup goriva za kmetijstvo v imenu upravičenca. V tem primeru bo informacijski sistem davčnega organa tej osebi dodelil enolično identifikacijsko oznako, sestavljeno iz davčne številke pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in zadnjih treh številk enotne matične številke osebe (EMŠO), ki bo opravljala nakup goriva za kmetijstvo v imenu upravičenca.

Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

carina
  Potniki.  ...
potniki
  Prijava gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje. Evidentiranje statusa blaga.  ...
Prijava za vpis podatkov fizične osebe v davčni register (pridobitev davčne številke)
  Ob prvem vpisu v davčni register se subjektu vpisa dodeli davčna številka. Vpis podatkov fizične osebe v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis v davčni register (obrazec DR-02) npr. vpis tuje fizične osebe, prijava sprememb,…

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku (npr. podatki o računu v tujini, rezidentskem statusu, zastopnikih, naložbah v tujini...).  ...
Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register
  Fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, se ne dodeli nove davčne številke, ampak tudi pri opravljanju dejavnosti uporabljajo DŠ, ki jim je bila dodeljena kot fizični osebi.

Vpis dejavnosti v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis dejavnosti v davčni register (obrazec DR-03) – npr. podatki iz 3. odst. 52.čl. ZFU.

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku.  ...
Prijava za vpis pravne osebe v davčni register
  Ob prvem vpisu v davčni register (oz. hkrati ob vpisu v PRS) se subjektu vpisa dodeli davčna številka. Vpis podatkov pravne osebe v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04) – npr. vpis tuje pravne osebe; podatki iz tretjega odstavka 53. člena ZFU; prijava sprememb,...

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku.  ...
Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
  Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ureja plačevanje davka od dohodkov pravnih oseb. Osnova za davek je dobiček, ki ga dosegajo zavezanci z opravljanjem dejavnosti in predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom. Tako se prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida v skladu z določbami računovodskih standardov prilagodijo (povečajo in/ali zmanjšajo) glede na določbe ZDDPO-2.  ...
Obračun davčnega odtegljaja in obračun prispevkov za socialno varnost
  Izplačevalci dohodkov, ki so plačniki davka v skladu z določbami ZDavP-2, akontacijo dohodnine oziroma dohodnino in prispevke za socialno varnost obračunajo v obračunu davčnega odtegljaja.

Zavezanci, ki so sami zavarovanci po zakonih o obveznem zavarovanju in so sami dolžni izračunati in plačati prispevke za socialno varnost, prispevke za socialno varnost obračunajo v obračunu prispevkov za socialno varnost.  ...
Obračun davčnega odtegljaja in obračun prispevkov za socialno varnost
  Izplačevalci dohodkov, ki so plačniki davka v skladu z določbami ZDavP-2, akontacijo dohodnine oziroma dohodnino in prispevke za socialno varnost obračunajo v obračunu davčnega odtegljaja.

Delodajalci, ki niso plačniki davka v skladu z določbami ZDavP-2, in so zavezanci za prispevke delodajalca, obračunajo prispevke za socialno varnost v obračunu prispevkov za socialno varnost.  ...
Dovoljenje za uporabo igralne naprave
  Igre na srečo se lahko prirejajo le z igralno napravo, ki je skladna s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami, in če je njena skladnost ugotovljena po predpisanem postopku. Dovoljenje za uporabo igralne naprave izda FURS na podlagi poročila o preizkusu igralne naprave (v nadaljnjem besedilu: PPIN) in velja, dokler igralna naprava izpolnjuje vse predpisane pogoje.  ...
Tehnične specifikacije - davčno potrjevanje računov
  Objavljena navodila in aplikacije, primeri shem in aplikacij, digitalna potrdila in pogosto zastavljena vprašanja.  ...
Informativni izračun dohodnine (IID) in Izjava o določitvi plačilnega računa za vračilo dohodnine
  Dohodnino na letni ravni odmeri davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Preveč plačana dohodnina se zavezancu vrne na njegov zadnji odprt plačilni račun, naveden na IID. Zavezanec, ki želi vračilo na drug račun, lahko v roku za ugovor zoper IID, vloži Izjavo o določitvi plačilnega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnina.  ...
Izravnava ali preknjižba
  Imate na knjigovodski kartici izkazano preplačilo in hkrati odprte terjatve? Predlagajte izvedbo izravnave oziroma preknjižbe, za preveč plačane dajatve pa zahtevajte vračilo.  ...
Izpolnjevanje obveznosti davčnih zavezancev (identificiranih in neidentificiranih za namene DDV)
  Davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, morajo izpolnjevati določene obveznosti, predpisane z Zakonom o davku na dodano vrednost – ZDDV-1.  ...
Izpolnjevanje obveznosti davčnih zavezancev (identificiranih in neidentificiranih za namene DDV)
  Davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, morajo izpolnjevati določene obveznosti, predpisane z Zakonom o davku na dodano vrednost – ZDDV-1.  ...
Izpolnjevanje obveznosti zavezancev, identificiranih za namene DDV
   ...
Mednarodna izmenjava
  Finančna uprava RS izmenjuje informacije s področja obdavčevanja s pristojnimi organi drugih držav
na različnih pravih podlagah. Poročevalske institucije so dolžne posredovati informacije in izpolnjevati obveznosti glede na posamezno vrsto mednarodne izmenjave. Davčni zavezanci poročajo tudi o podatkih o čezmejnih aranžmajih.

 ...
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja za rezidente
  Podatki napovedi (DOHZAP št. 1) potrebni za določanje davčne osnove in izračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja za rezidente ter podatki, potrebni za nadzor in identifikacijo zavezanca za davek.  ...
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve za nerezidente
  Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerje in dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za nerezidente (DOHZAP št. 2).
 ...
Napoved za odmero akontacije dohodnine od pokojnine za rezidente
  Podatki napovedi (DOHZAP št. 1A) potrebni za določanje davčne osnove in izračun akontacije dohodnine od pokojnine oziroma pokojninske rente za rezidente ter podatki, potrebni za nadzor in identifikacijo zavezanca za davek.  ...
ODDAJA NAPOVEDI ZA ODMERO DAVKA NA MOTORNA VOZILA
  Davek na motorna vozila (DMV) se plačuje od vozil, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Slovenije. DMV se plačuje tudi od motornih vozil, ki se naknadno predelajo v motorna vozila, ki so predmet obdavčitve z DMV.  ...
OBDELAVA PODATKOV ZA POTREBE DELOVANJA MOBILNE APLIKACIJE EDAVKI
  Mobilna aplikacija eDavki poleg podatkov, ki jih zbira in obdeluje ob integraciji s portalom eDavki, za potrebe svojega delovanja obdeluje podatke o uporabniškem računu ter beleži v dnevnik dogodkov vse dejavnosti uporabnika znotraj aplikacije.  ...
Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka
  Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost.  ...
IZDAJA DOVOLJENJA ZA ODSTOP OD ZAHTEVE ZA DENATURIRANJE ETILNEGA ALKOHOLA
  Dovoljenje za odstop od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola je odločba, ki jo izda pristojni davčni organ na podlagi pisnega zahtevka.  ...
IZDAJA ALI SPREMEMBA DOVOLJENJA ZA ODSTOP OD OBVEZNOSTI ZA DENATURIRANJE ETILNEGA ALKOHOLA
  Dovoljenje za odstop od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil je odločba, ki jo izda pristojni davčni organ na podlagi pisnega zahtevka.  ...
IZDAJA POTRDILA O PROIZVEDENIH KOLIČINAH ALKOHOLA IN ALKOHOLNIH PIJAČ
  Proizvajalcem alkohola in alkoholnih pijač se lahko na njihovo zahtevo izda potrdilo, ki izkazuje podatke o njihovi skupni letni proizvodnji alkohola in alkoholnih pijač v preteklem letu z namenom, da se za te izdelke v namembni državi članici omogoči uporabo nižje trošarine.  ...
Uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga
  Obrazec TROV-ODPUST je vloga, s katero se uveljavlja odpust obveznosti za obračun in plačilo trošarine za trošarinske izdelke v režimu odloga.  ...
Napoved dohodnine od dividend
  Prejete dividende se štejejo za dohodek iz kapitala.  ...
Napoved dohodnine od drugih obresti
  Prejete obresti se štejejo za dohodek iz kapitala.  ...
Napoved dohodnine od obresti na denarne depozite
  Prejete obresti na denarne depozite se štejejo za dohodek iz kapitala.  ...
POROČILO O OPROŠČENIH PRIDOBITVAH/DOBAVAH PO 66. ČLENU ZIUOPDVE
  Davčni zavezanec, ki v obdobju od 1. novembra 2020 do vključno 30. aprila 2021 opravi dobavo zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije, ki je oproščeno plačila DDV na podlagi ZIUOPDVE, mora davčnemu organu predložiti poročilo o opravljenih dobavah za koledarski mesec.  ...
POROČILO O SKUPNI VREDNOSTI DOBAV BLAGA NA DALJAVO IN OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO LETO(DDV-TBE)
  Davčni zavezanec, ki opravlja telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve (TBE storitve) in dobave blaga na daljavo znotraj Unije, mora ob izpolnjevanju določenih pogojev davčnemu organu predložiti poročilo o opravljenih dobavah blaga na daljavo in TBE storitvah v preteklem letu in izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec DDV-TBE).  ...
Posebna ureditev VEM (OSS)
  Davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Uniji, oziroma davčnim zavezancem, ki imajo sedež v Uniji, pa nimajo sedeža v državi članici potrošnje in prodajajo blago na daljavo znotraj Unije in storitve osebam, ki niso davčni zavezanci v Uniji, so na voljo naslednje posebne ureditve:

    • posebna neunijska ureditev VEM,
    • posebna unijska ureditev VEM,
    • posebna uvozna ureditev VEM.  ...
Potrdilo o rezidentstvu RS (fizične osebe)
  Potrdilo o rezidentstvu se izdaja za namene uveljavljanja ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja ali za dokazovanje rezidentskega statusa v Sloveniji po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2.  ...
Požarna taksa
  Požarna taksa se plačuje od zavarovalne premije, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti (požarna premija).  ...
Prijava gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje
  Prijavo gotovine morate predložiti carini, ko vstopate v EU ali jo zapuščate z 10.000 EUR ali več.  ...
Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (REK-1)
  Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.  ...
Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno prak. delo (REK-1a)
  Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.  ...
Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po zdoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja (REK-2)
  Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja.  ...
Obračunavanje davčnega odtegljaja dohodnine in prispevkov za socialno varnost
  Izplačevalci dohodkov, ki so plačniki davka v skladu z določbami ZDavP-2, akontacijo dohodnine oziroma dohodnino in prispevke za socialno varnost obračunajo v obračunu davčnega odtegljaja.  ...
SPREMENJENA STOPNJA AKONTACIJE DOHODNINE OD POKOJNINE OZ. POKLICNE POKOJNINE
  Obvestilo o spremembi stopnje akontacije dohodnine (o spremembi potrdila ali o preklicu potrdila) od pokojnine oziroma poklicne pokojnine, ki jo izplačuje delodajalec, ki ni glavni delodajalec.  ...
TAKSA NA PRETOVOR
  Taksa na pretovor v koprskem tovornem pristanišču (v nadaljnjem besedilu: taksa) je splošna obvezna javna dajatev, ki se plačuje od vkrcavanja in izkrcavanja tovora v koprskem tovornem pristanišču in od pretovora z enega plovila na drugo.  ...
Ugotovitev rezidentskega statusa po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2
  Posameznik, ki želi formalno urediti svoj rezidentski status, predloži vlogo za ureditev rezidentskega statusa h kateri lahko predloži izpolnjen vprašalnik "Vloga za ugotavljanje rezidentskega statusa po ZDoh-2 – prihod v RS" oziroma vprašalnik "Vloga za ugotavljanje rezidentskega statusa po ZDoh-2 – odhod iz RS" ali obrazec za ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega ostavka 7. člena ZDoh-2.  ...
VRAČILO DAVKA NA MOTORNA VOZILA
  Upravičenci, ki izpolnjujejo določene pogoje po ZDMV-1, imajo pravico do vračila plačanega davka.  ...
Napoved dohodnine od dobička od vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
  Dobiček od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov se šteje za dohodek iz kapitala.  ...
Vročanje
  Vročitev je prenos dokumenta od Finančne uprave RS k zavezancu za davek. S tem se zagotavlja seznanitev zavezanca z vsebino dokumenta ter začne teči rok za opravo pravnih dejanj. Finančna uprava RS dokumente praviloma pripravi v elektronski obliki in jih elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom ali faksimilom. Nato jih vroči v fizični ali elektronski obliki. Na kakšen način bo vročen konkreten dokument je odvisno od tega, ali je zavezanec vključen v sistem eVročanja ali ne.  ...
Vročanje
  Vročitev je prenos dokumenta od Finančne uprave RS k zavezancu. S tem se zagotavlja seznanitev zavezanca z vsebino dokumenta ter začne teči rok za opravo pravnih dejanj. Finančna uprava RS dokumente pripravi v elektronski obliki, jih elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom ali faksimilom ter jih nato, v skladu s prvim odstavkom 85.a člena ZDavP-2, elektronsko vroči prek portala eDavki.  ...
Obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih – fizičnih osebah
  Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih, ki so fizične osebe  ...
Zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premož. v najem zaradi uveljavljanja dej. stroškov
  Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja.  ...
Napoved dohodnine od dobička od vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
  Dobiček od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov se šteje za dohodek iz kapitala.  ...
Zakaj ne bi vložili elektronske vloge?
  Razlogi za oddajo elektronske vloge:
    - predizpolnjen obrazec,
    - na voljo 24/7, brez stroškov poštnine,
    - vpogled v oddano vlogo preko mobilnega telefona ali spleta,
    - možnost naknadnih popravkov.  ...