*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Davek od prometa zavarovalnih poslov  

Davek od zavarovalnih poslov (DPZP) se plačuje od opravljenih zavarovalnih poslov. Zavarovalni posli so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem oziroma življenjskem zavarovanju.
Kdo

Obračun DPZP predloži davčni zavezanec, tj. zavarovalnica in druga pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije.


Kdaj

Davčni zavezanec mora obračun DPZP predložiti davčnemu organu v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun, in sicer ne glede na to, ali je za obdobje, za katero je predložil obračun, dolžan plačati davek ali ne.


Kje in kako

Obračun davka od prometa zavarovalnih poslov zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davka od zavarovalnih poslov (DPZP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 4.000 do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu.

Z globo od 4.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

Z globo od 800 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek, naveden v prvem odstavku.

Za navedene prekrške se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene v prvem do tretjem odstavku.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.