*** OPOZORILO *** Za namene testiranja novega obrazca REK-O je temu nastavljena veljavnost datuma izplačil od 1.1.2022 dalje. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Samoprijava  

Institut samoprijave zavezance za davek spodbudi, da morebitne pozneje ugotovljene nepravilnosti v obračunih davka in davčnih napovedih sporoči finančni upravi. Zavezanec v tem primeru ni odgovoren za prekršek, mora pa izpolniti svojo realno davčno obveznost, kar pomeni, da bo ta povečana za obrestno mero, katere višina je odvisna tudi od tega, v kolikšnem času po poteku roka za predložitev obračuna davka oziroma davčne napovedi je finančni upravi prijavil nepravilnosti.
Kdo

Na podlagi samoprijave je mogoče:
    • predložiti davčni obračun
    • predložiti obračun davčnega odtegljaja
    • vložiti davčno napoved

Institut samoprijave zavezanec za davek lahko koristi, če je ob predložitvi obračuna davka oziroma davčne napovedi bil premalo izkazan oziroma odmerjen davek in če zavezanec za davek obračuna davka ali davčna napovedi v zakonskem roku sploh ni predložil.

Zavezanec v primeru uporabe instituta samoprijave ni odgovoren za prekršek, mora pa izpolnitvi svojo realno davčno obveznosti, kar pomeni, da bo ta povečana za obresti s 3% letno obrestno mero.

Posebno prilogo oziroma obrazec za samoprijavo (izbira obrazca je odvisna od vrste obračuna davka oziroma davčne napovedi) zavezanci izpolnijo in ga predložijo skupaj z obračunom določenega davka oziroma popravljenim obračunom določenega davka.

Zavezanec za davek ne more vložiti nove samoprijave glede obveznosti, v zvezi s katerimi je predhodno že vložil samoprijavo.


Kdaj

Davčni zavezanec, ki ni vložil davčne napovedi oziroma podatki v vloženi napovedi niso bili pravilni, popolni ali resnični, lahko vsak trenutek vloži davčno napoved oziroma popravljeno davčno napoved. Enako velja za predložitev obračuna davčnega odtegljaja in predložitvi davčnega obračuna.

Predložitev davčne obračuna ali vložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave je mogoča najpozneje do:
    • začetka davčnega inšpekcijskega nadzora
    • vročitve odmerne odločbe
    • začetka postopka o prekršku
    • začetka kazenskega postopka.

Zavezanec za davek mora v primeru vložitve davčne napovedi primerno označiti oziroma davčnemu organu drugače sporočiti, da gre za napoved, predloženo na podlagi samoprijave.

Pri predložitvi davčnega obračuna na podlagi samoprijave zavezanec za davek mora uvodoma navesti vrsto obračuna davka, v zvezi s katerim vlaga samoprijavo in kdaj je poteke rok za predložitev tega obračuna davka. V primeru, da s samoprijavo popravlja že predloženi obračun davka, mora navesti, kdaj je za obdobje, za katero je vložena samoprijava predložil obračun davka ter kdaj je pretekel rok za plačilo oziroma vračilo davka po tem obračunu. V popravljenem obračunu se izpolni vse podatke, na katere samoprijava ne vpliva in priloži priloge, katera vsebina se zaradi samoprijave spreminja.

Če zavezanec za davek sporoči samoprijavo za več obračunov davka se za vsako predloži samostojen obrazec.


Kje in kako

Posebno prilogo oziroma obrazec za samoprijavo zavezanec odda:

    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot prilogo obračuna ali napovedi;
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument;
    • po pošti na pristojen finančni urad.

V primer predložitve samoprijave za trošarine se odda preko portala eCarina.

Na obrazcu Samoprijava-1 zavezanci za davek izpolnijo podatke v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave in ga predložijo skupaj z obračunom davka oziroma popravljenim obračunom davka in tako postane sestavni del predloženega obračuna davka.

Na obrazcu Samoprijava-2 zavezanci za davčni odtegljaj izpolnijo podatke v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) na podlagi samoprijave.

Na obrazcu Samoprijava-3 zavezanci za prispevke za socialno varnost izpolnijo podatke v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost na podlagi samoprijave.


Obrazci

Samoprijava - 1: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave (ne velja za DDV in DFS ter REK in OPSV)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Samoprijava - 2: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) in obračuna prispevkov (PNiPD) na podlagi samoprijave
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Samoprijava - 3: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost na podlagi samoprijave
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Zavezanec hkrati s samoprijavo plača obračunane davke s pripadajočimi obrestmi (3% letna obrestna mera). Navedeno velja tako za davčni obračun kot tudi za obračun davčnega odtegljaja. Davčni zavezanec mora poskrbeti, da bo ta davek plačal hkrati s predložitvijo samoprijave.

Zavezanec za davek mora na priloženih obrazcih navesti datum, do katerega je obračunal obresti. Datum, ko je obveznost iz davčnega obračuna plačana, se šteje kot dan predložitve obračuna tega davka. Enako velja za obračun davčnega odtegljaja, obračun prispevkov za socialno varnost.


Sankcije

Sankcij ni.

Zavezancev, ki podajo samoprijavo se ne kaznuje za prekršek.