*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Davek na promet nepremičnin  

Davek na promet nepremičnin (DPN) se plačuje po stopnji 2 % od odplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičnini in od odplačne ustanovitve in prenosa stavbne pravice ter v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan DDV.
Kdo

Obrazec predloži prodajalec nepremičnine.


Kdaj

Zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti pri finančnem uradu, na območju katerega nepremičnina leži. Davčna obveznost nastane s sklenitvijo pogodbe, ki je podlaga za prenos nepremičnine ali s pravnomočnostjo sodne odločbe.


Kje in kako

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin zavezanec odda osebno ali po pošti in sicer pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži.


Obrazci

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (DOHKAP št. 5)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 100 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ne vloži davčne napovedi v zakonsko določenem roku (11. čl. ZDPN-2).

Z globo od 400 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.