*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Davek od iger na srečo (DIS) 

Igre na srečo po ZIS so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka. Delimo jih na klasične igre na srečo in na posebne igre na srečo. Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa.
Kdo

Zavezanec za davek od iger na srečo je:
    • trajni prireditelj klasičnih iger na srečo,
    • občasni prireditelj klasičnih iger na srečo,
    • koncesionar za igralnico in
    • koncesionar za igralni salon.


Kdaj

Zavezanec mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec in obračun predložiti davčnemu organu v petih dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun. Zavezanec, prireditelj klasičnih iger na srečo, mora poleg mesečnega sestaviti še letni (dokončen) obračun davka. Dokončen obračun davka za preteklo leto mora sestaviti ter ga predložiti davčnemu organu do 20. marca tekočega leta.


Kje in kako

Obračun davka od iger na srečo zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davka od iger na srečo (DIS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 4.172,93 do 75.112,77 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
    • davčne osnove ne določi na predpisan način (1. točka 12. člena ZDIS),
    • v svojih evidencah ne zagotovi podatkov o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek in ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži obračuna davka davčnemu organu v skladu s 7. členom (2. točka 12 člena ZDIS),
    • ne plača davka v rokih iz 8. člena (3. točka 12. člena ZDIS).

Z globo od 834,59 evrov do 4.172,93 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe (drugi odstavek 12. člena ZDIS).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.