*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Davek na bilančno vsoto bank 

Obveznost obračunavanja in plačevanja davka na bilančno vsoto bank je urejena v Zakonu o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB). Osnova za davek je bilančna vsota (vrednost sredstev v izkazu finančnega položaja) zavezanca, izračunana kot povprečje vrednosti stanj na vsak zadnji dan meseca v koledarskem letu. Davek se plačuje po stopnji 0,1 % od osnove za davek.

Navedeni davek se je plačeval le za obdobja od 1. 8. 2011 do vključno 31. 12. 2014 in ni več v veljavi.

Kdo

Banka, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.

Banka države članice, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, upravičena na območju Republike Slovenije opravljati bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve preko podružnice ali neposredno; pri tem je banka iz te alineje, ki opravlja bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve neposredno, zavezanec, če ima v Republiki Sloveniji poslovno enoto po zakonu, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb.

Banka tretje države, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.


Kdaj

Davek se je obračunal in plačal za obračunska obdobja, ki so se končala do vključno 31. decembra 2014.


Kje in kako

Morebitne popravke obračuna zavezanci predložijo elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davka na bilančno vsoto bank (DBVB)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 3.200 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje zavezanec za davek, če:
    • ne ugotovi pravilno osnove za davek (2. točka prvega odstavka 12. člena ZDBVB);
    • ne obračuna in plača davka (2. točka prvega odstavka 12. člena ZDBVB).

Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba zavezanca za davek (drugi odstavek 12. člena ZDBVB).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.


Opis

Opisa ni.


Zakonodaja

Zakonodaje ni.


Novice

Novic ni.