*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Davek od premoženja  

Davek od premoženja (DP) plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo.
Kdo

Zavezanec je lastnik oziroma uživalec, ne glede na to, ali predmet obdavčitve uporablja sam ali ga daje v najem.


Kdaj

Zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, katera nastane, ko je sklenjena pogodba o pridobitvi nepremičnine. Če je zavezanec predmet obdavčitve pridobil z gradnjo, nastane davčna obveznost z izdajo dovoljenja za uporabo. Če se začne predmet obdavčitve uporabljati pred izdajo dovoljenja, nastane davčna obveznost s pričetkom uporabe teh prostorov.


Kje in kako

Napoved za odmero davka od premoženja zavezanec odda osebno ali po pošti in sicer pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži.


Obrazci

Napoved za odmero davka od premoženja - poslovni prostori
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero davka od premoženja - stanovanjski prostori, prostori za počitek oziroma rekreacijo in garaže
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo 250 do 400 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne vloži davčne napovedi v predpisanem roku ali na predpisani način (prvi odstavek 385. člen ZDavP-2).

Z globo od 400 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
    • če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2),
    • če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov ali dokumentacije, s katero razpolaga, oziroma je ne hrani v skladu s tem zakonom (41. člen ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.