*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Popravek obračuna davčnega odtegljaja na podlagi 54.a člena ZDavP-2 

Davčni zavezanec lahko v zvezi z izvršitvijo sodbe, izdane v delovnih in socialnih sporih, v dveh mesecih od pravnomočnosti sodbe, predloži popravek obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazec) skupaj s prilogo (obrazec Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja v zvezi z izvršitvijo sodbe, izdane v delovnih in socialnih sporih), na kateri obrazloži razloge, zaradi katerih je predložil popravek REK obrazca in hkrati priloži tudi sodbo.
Kdo

Institut predložitve REK obrazca po 54.a členu ZDavP-2 lahko uporabi zavezanec za davek, ki mora na podlagi sodbe delovnega in socialnega sodišča ali izvensodne poravnave, popraviti obračun davčnega odtegljaja. Najštevilčnejši primeri so, ko delovno in socialno sodišče odloči, da se drugo pravno razmerje, na podlagi katerega je oseba opravljala delo, prekvalificira v delovno razmerje in je potrebno osebo vključiti za nazaj v zavarovanje na podlagi delovnega razmerja. V takem primeru mora delodajalec za nazaj obračunati in izplačati plače, pri čemer upošteva že izplačane dohodke na podlagi drugega pravnega razmerja. Delodajalec mora izplačane dohodke iz naslova drugega pogodbenega razmerja prekvalificirati v plačo, kar tehnično izvede tako, da predloži popravek z zmanjšanjem REK-2 obrazca, hkrati pa to neto izplačilo pretvori v plačo tako, da predložil REK-1 obrazce za izplačilo plače, pri čemer se kot datum izplačila plače upošteva datum, ko je bil neto dohodek dejansko izplačan.

Ne glede na dejanski datum izplačila neto dohodka pa se zavezancu obresti ne obračunajo, in sicer za obdobje od datuma izplačila do preteka dveh mesecev od pravnomočnosti sodbe. Določba 54.a člena ZDavP-2 tako ureja posebno situacijo, na katero davčni zavezanec ni mogel vplivati.


Kdaj

Zavezanec za davek, ki je plačnik davka, mora predložiti popravek REK-1 obrazca po 54.a členu ZDavP-2 skupaj s prilogo davčnemu organu na dan popravljanja podatkov na REK obrazcih (REK-1 in REK-2). Ob predložitvi obračuna REK-1, v katerem prikaže izplačilo plače, se označi vrsta dokumenta I – Samoprijava.


Kje in kako

Posebno prilogo skupaj s sodbo zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot prilogo k REK-1 obrazcu.

Na obrazcu Priloga k REK obrazcu zavezanec izpolni podatke v zvezi s predložitvijo popravka REK obrazca in ga predloži skupaj s popravkom REK obrazca in sodbo, ki je podlaga za popravljanje REK obrazca. Če popravek REK obrazca predloži po izteku dveh mesecev od pravnomočnosti sodbe, mora za obdobje po poteku dveh mesecev od pravnomočnosti sodbe obračunati in plačati zamudne obresti. Obračun zamudnih obresti zavezanec prikaže na prilogi k popravku REK obrazca po 54.a členu ZDavP-2.


Obrazci

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) v zvezi z izvršitvijo sodbe, izdane v delovnih in socialnih sporih
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Zavezancev, ki podajo REK obrazec na podlagi 54.a člena ZDavP-2, se ne kaznuje za prekršek.


Opis

    • Popravek REK