*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Predložitev davčnega obračuna v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora  

Predložitev davčnega obračuna ali popravka davčnega obračuna v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora je institut, katerega namen je okrepiti sodelovanje zavezanca z davčnim organom, kadar se zavezanec strinja z ugotovitvami inšpektorja. S tem se skrajša čas davčnega inšpekcijskega nadzora, nižje so obresti od dodatno ugotovljene obveznosti, davčni zavezanec pa ni sankcioniran za prekršek.
Kdo

Zavezancu za davek je dana možnost predložitve davčnega obračuna v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora po vročitvi zapisnika o davčnem inšpekcijskem nadzoru iz prvega odstavka 140. člena Zakona o davčnem postopku. Davčni zavezanec, ki se strinja z ugotovitvami iz zapisnika, lahko v 20. dneh po vročitvi zapisnika predloži davčni obračun oziroma popravljen davčni obračun, ter hkrati plača davek, ugotovljen v predloženem davčnem obračunu oziroma popravljenem davčnem obračunu, skupaj z obrestmi od poteka roka za plačilo do predložitve davčnega obračuna oziroma popravljenega davčnega obračuna s fiksno obrestno mero v višini 5% letno.

Če zavezanec za davek izpolni te pogoje se davčni inšpekcijski postopek (v nadaljevanju: DIN) ustavi s sklepom.

Posebno prilogo oziroma obrazec za predložitev davčne obračuna v postopku DIN (izbira obrazca je odvisna od vrste obračuna davka) zavezanci izpolnijo in ga predložijo skupaj z obračunom določenega davka oziroma popravljenim obračunom določenega davka.


Kdaj

Davčni obračun mora biti predložen v 20 dneh po vročitvi zapisnika.

Pri predložitvi davčnega obračuna v postopku DIN mora zavezanec za davek uvodoma navesti vrsto obračuna davka in kdaj je potekel rok za predložitev tega obračuna davka. V primeru, da s predložitvijo obračuna davka popravlja že predloženi obračun davka, mora navesti, kdaj je za obdobje, za katero je vložen obračun predložil obračun davka ter kdaj je pretekel rok za plačilo oziroma vračilo davka po tem obračunu.

V popravljenem obračunu se izpolni vse podatke, in priloži priloge, katera vsebina se zaradi naknadne predložitve obračuna spreminja.


Kje in kako

Davčni obračun v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora zavezanec odda:

    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot prilogo obračuna ali napovedi;
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument;
    • po pošti na pristojen finančni urad.

V primeru predložitve samoprijave za trošarine se odda preko portala eCarina.

Na obrazcu Predložitev davčnega obračuna v DIN-1 zavezanci za davek izpolnijo podatke v zvezi s predložitvijo obračuna davka v postopku DIN in ga predložijo skupaj z obračunom davka oziroma popravljenim obračunom davka in tako postane sestavni del predloženega obračuna davka.

Na obrazcu Predložitev davčnega obračuna v DIN-2 zavezanci za davčni odtegljaj izpolnijo podatke v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) v postopku DIN.

Na obrazcu Predložitev davčnega obračuna v DIN-3 zavezanci za prispevke za socialno varnost izpolnijo podatke v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost v postopku DIN.

Obrazec Predložitev davčnega obračuna v DIN-4 izpolnijo zavezanci za davek za obračun davka na dodano vrednost (DDV) in davka na finančne storitve (DFS). Predpisani obrazec ne velja za primere popravljanja napak v obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1, naknadne predložitve obračuna DDV po 88.c členu ZDDV-1 ter primere popravljanja napak iz preteklih davčnih obdobij v tekočem obračunu in naknadni predložitvi obračuna po preteku predpisanega roka za njegovo predložitev po prvem odstavku 13. člena ZDFS.

Obresti za obračun, predložen v inšpekciji zavezanec izračuna na podlagi Informativnega izračuna obresti.


Obrazci

Predložitev davčnega obračuna v DIN-1: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka v postopku DIN (ne velja za DDV in DFS ter REK in OPSV)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Predložitev davčnega obračuna v DIN-2: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) in obračuna prispevkov (PNiPD) v postopku DIN
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Predložitev davčnega obračuna v DIN-3: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost v postopku DIN
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Predložitev davčnega obračuna v DIN-4: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna DDV in DFS v postopku DIN
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Zavezanec hkrati s predložitvijo davčnega obračuna v DIN plača obračunane davke s pripadajočimi obrestmi (5% letna obrestna mera).

Na priloženih obrazcih mora zavezanec navesti datum, do katerega je obračunal obresti. Datum, ko je obveznost iz davčnega obračuna plačana, se šteje kot dan predložitve obračuna tega davka. Enako velja za obračun davčnega odtegljaja, obračun prispevkov za socialno varnost. Zavezanec mora poskrbeti, da bo ta davek plačal hkrati s predložitvijo davčnega obračuna v DIN.


Sankcije

Sankcij ni.

Zavezancev, ki predložijo davčni obračun v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora se ne kaznuje za prekršek.