*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Razkritje podatkov upravičeni osebi za izpolnitev davčne obveznosti oz. dolžnosti dajanja podatkov  

Četrti odstavek 19. člena Zakona o davčnem postopku določa, da sme davčni organ upravičeni osebi, ki ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti oz. za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po tem zakonu ali zakonu o obdavčenju, na podlagi njenega pisnega zahtevka, razkriti podatek o davčni številki zavezanca.
Kdo

Zahtevek vloži upravičena oseba, ki podatek o davčni številki zavezanca potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po tem zakonu ali zakonu o obdavčenju. Podatek o davčni številki fizične osebe, se lahko upravičeni osebi razkrije samo, če so izpolnjeni kumulativno določeni pogoji.


Kdaj

Zahtevek vloži upravičena oseba po potrebi in sicer, kadar podatek o davčni številki zavezanca potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po tem zakonu ali zakonu o obdavčenju.


Kje in kako

V primeru zahteve za posredovanje podatkov o davčnih številkah fizičnih oseb, je postopanje vložnika vloge za posredovanje podatkov, odvisno od tega, za koliko oseb se podatki zahtevajo.

Podatki se zahtevajo za 30 ali manj fizičnih oseb

Če se podatki zahtevajo za 30 ali manj fizičnih oseb, se pisna vloga za posredovanje podatkov naslovi na finančni urad, ki je krajevno pristojen za vložnika vloge za posredovanje podatkov.

Podatki se zahtevajo za 31 ali več fizičnih oseb

V primeru, da vložnik zahteve za posredovanje podatkov o davčni številki, te zahteva za 31 ali več fizičnih oseb, se pisna vloga posreduje na Generalni finančni urad, Sektor za davčni register (seznam fizičnih oseb, za katere se zahtevajo podatki, se vedno priloži v elektronski obliki (struktura datoteke je v prilogi)).

Zahtevek mora vsebovati podatke, ki davčnemu organu omogočajo enolično identifikacijo fizične osebe (poleg osebnega imena še ali datum rojstva in naslov prebivališča ali enotno matično številko), in sicer:

Kombinacija A:
    • ime in priimek (obvezen podatek);
    • EMŠO (obvezen podatek);

Kombinacija B:
    • ime in priimek (obvezen podatek);
    • datum rojstva (obvezen podatek);
    • stalni naslov v RS (osebe z stalnim naslovom v RS) ali začasni naslov v RS (osebe brez stalnega naslova v RS) (obvezen podatek):

    • ulica in hišna številka z dodatkom
    • poštna številka.

V primeru, da bo davčni organ na podlagi predloženih identifikacijskih podatkov o osebnem imenu in datumu rojstva ter naslovu prebivališča ugotovil, da je v davčnem registru več kot ena fizična oseba s temi podatki, zahtevanega podatka ne bo posredoval, ker ta fizična oseba na podlagi zahteve za posredovanje podatkov ni enolično identificirana. V tem primeru bo moral zavezanec za davek, ki je vložil zahtevo za posredovanje podatkov, davčnemu organu predložiti več podatkov, na podlagi katerih bo lahko to fizično osebo enolično identificiral. Enako velja tudi, če se na podlagi sporočenih podatkov, davčnega zavezanca, za katerega se podatki zahtevajo, ne da identificirati.


Obrazci

Vloga za posredovanje podatkov o davčni številki fizične osebe
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga Vloge za posredovanje podatkov o davčni številki fizične osebe – do 30 fizičnih oseb
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga Vloge za posredovanje podatkov o davčni številki fizične osebe – 31 ali več fizičnih oseb
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.