*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Vročanje 

Vročitev je prenos dokumenta od Finančne uprave RS k zavezancu. S tem se zagotavlja seznanitev zavezanca z vsebino dokumenta ter začne teči rok za opravo pravnih dejanj. Finančna uprava RS dokumente pripravi v elektronski obliki, jih elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom ali faksimilom ter jih nato, v skladu s prvim odstavkom 85.a člena ZDavP-2, elektronsko vroči prek portala eDavki.
Način vročanja

Vročanje dokumentov v elektronski obliki, ki poteka prek portala eDavki, imenujemo storitev eVročanje. Večino dokumentov Finančna uprava RS vroča na ta način. V manjših primerih vroča dokumente še na druge načine (npr. na elektronski naslov, na oglasno desko, na enotni državni portal e-uprava,...).

Vročanje dokumentov v fizični obliki poteka po pošti, preko kurirja ali kot vročanje na kraju samem. Na podlagi 84.a člena ZDavP-2 zadošča, da izvirnik dokumenta, ki je pripravljen in podpisan v elektronski obliki, hrani Finančna uprava RS, zavezancu pa se vroča natisnjena kopija. Kopija dokumenta ima enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki. Zavezanec lahko preveri, ali je kopija istovetna z elektronskim izvirnikom.


Kdo

Uporaba storitve eVročanje je za poslovne subjekte obvezna in iz nje ne morejo izstopiti.

Priporočamo, da iz profila poslovnega subjekta (zakoniti zastopnik ali EDP pooblaščenec) z obrazcem eVročanje-POS sporoči elektronski naslov, kamor želi prejemati informativna sporočila o odloženemu dokumentu v profil poslovnega subjekta. Če tega ne stori in poslovni subjekt nima določenega pooblaščenca za vročanje, zakoniti zastopnik prenese nase odgovornost, da bo redno vstopal v portal eDavki, v profil poslovnega subjekta in pregledoval prejete dokumente.

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta lahko določi pooblaščenca za vročanje z obrazcem Vrocanje-PE. V primeru določitve pooblaščenca za vročanje, se bodo dokumenti vročali pooblaščencu za vročanje in le on bo lahko podpisal vročilnico. Določitev pooblaščenca za vročanje učinkuje od naslednjega dne.


Postopek eVročanja prek portala eDavki

A) Odložitev dokumenta, ki se eVroča

Finančna uprava RS pripravi in podpiše dokument v elektronski obliki. Dokument je odpremljen tako, da je odložen v profil poslovnega subjekta v portalu eDavki (zavihek "Prejeti dokumenti").

Storitev eVročanje omogoča:
• navadno elektronsko vročanje z dokumentom eVročanje-Dok – dokument se šteje za vročenega v trenutku njegove odložitve v portal eDavki in
• osebno elektronsko vročanje z dokumentom eVročanje-OsDok – dokument se šteje za vročenega s podpisom eVročilnice ali po poteku zakonskega roka za podpis eVročilnice (zakonska fikcija vročitve).

Če ima zavezanec (poslovni subjekt) določenega pooblaščenca za vročanje, se dokument eVrocanje-OsDok in dokument eVrocanje-Dok še vedno odloži v profil zavezanca, pooblaščencu za vročanje pa se sistemsko dodelijo pravice za podpis eVročilnice in za pregled dokumenta. Torej tehnično se mu omogoči vstop v profil zavezanca, iz katerega lahko prevzame dokument.

B) Informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu

Sistem eDavki hkrati z odložitvijo dokumenta eVrocanje-OsDok ali dokumenta eVrocanje-Dok, odloži v profil zavezanca še informativno sporočilo (z dokumentom eVrocanje-Obv). Če je zavezanec z obrazcem eVročanje-POS sporočil tudi svoj elektronski naslov (lahko tudi več) in ga potrdil, se mu informativno sporočilo posreduje še na sporočeni elektronski naslov. Če zavezanec elektronskega naslova ne sporoči, prevzame nase odgovornost, da bo redno vstopal v portal eDavki in pregledoval prejete dokumente, ker se v nasprotnem lahko zgodi, da zaradi preteka roka nastanejo za zavezanca negativne posledice.

Če ima zavezanec določenega pooblaščenca za vročanje, sistem eDavki hkrati z odložitvijo dokumenta eVrocanje-OsDok ali dokumenta eVrocanje-Dok v zavezančev profil, odloži še, v profil zavezanca in v profil pooblaščenca za vročanje, informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu. Če sta zavezanec in pooblaščenec z obrazcem eVročanje-POS sporočila tudi svoj elektronski naslov (lahko tudi več) in ga potrdila, se jima informativno sporočilo posreduje še na sporočeni elektronski naslov.

Če dokumenta zavezanec oziroma njegov pooblaščenec za vročanje ne prevzameta v 15 dneh od dneva, ko jima je bilo informativno sporočilo odloženo v portal eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Dokument se nahaja v portalu eDavki še šest mesecev po vročitvi, potem se izbriše iz portala eDavki. Zavezanec ga lahko po tem roku prevzame pri Finančni upravi RS.


Postopek podpisa eVročilnice

A) Postopek podpisa eVročilnice za zavezanca, ki nima določenega pooblaščenca za vročanje

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta vstopi v portal eDavki v profil »Fizične osebe z dejavnostjo« (FOD) ali v profil "Pravne osebe" (PO). Do profila FOD ali do profila PO zakoniti zastopnik lahko pride z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, z uporabniškim imenom in geslom, z uporabo storitve SI-PASS ali prek mobilne aplikacije eDavki.

V zavihku »Prejeti dokumenti« odpre dokument eVrocanje-OsDok in sistem eDavki mu takoj ponudi podpis eVročilnice. Po podpisu eVročilnice lahko prenese in odpre prilogo na dokumentu eVrocanje-OsDok ter se seznani z vsebino vročanja. Priloga dokumenta se nahaja v portalu eDavki še šest mesecev po vročitvi, potem pa se izbriše iz portala eDavki, zato priporočamo, da si jo shranite na svojo lokacijo

B) Postopek podpisa eVročilnice za pooblaščenca za vročanje

Če je fizična oseba pooblaščena za vročanje vstopi v portal eDavki:
- v profil »Fizične osebe« (FO) z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, z uporabniškim imenom in geslom, z uporabo storitve SI-PASS ali prek mobilne aplikacije eDavki,
- v profil FOD z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, z uporabniškim imenom in geslom, z uporabo storitve SI-PASS ali prek mobilne aplikacije eDavki,
- v profil »Pravne osebe« (PO) z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, z uporabniškim imenom in geslom, z uporabo storitve SI-PASS ali prek mobilne aplikacije eDavki.

Če je poslovni subjekt pooblaščen za vročanje vstopi v portal eDavki:
- v profil FO z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila,
- v profil FOD z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila,
- v profil PO z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.

Pooblaščenec v profilu pooblastitelja, v zavihku »Prejeti dokumenti« odpre dokument eVrocanje-OsDok in sistem eDavki mu takoj ponudijo podpis eVročilnice. Po podpisu eVročilnice lahko prenese in odpre prilogo na dokumentu eVrocanje-OsDok ter se seznani z vsebino vročanja. Priloga dokumenta se nahaja v portalu eDavki še šest mesecev po vročitvi, potem pa se izbriše iz portala eDavki, zato priporočamo, da si jo shranite na svojo lokacijo.


Obrazci

Obrazec eVročanje - Prijava / Odjava / Sprememba (eVročanje-POS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje (Vročanje-PE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za odpoved pooblastila za vročanje (Vročanje-PrePE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Novice