*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Davek na dediščine in darila (DDD) 

Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščino, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice.

Kdo

Pri odmeri davka na darilo obrazec predloži zavezanec, ki prejme v dar premoženje.

Pri odmeri davka na dediščino pa zavezanec, ki podeduje premoženje, ne vlaga napovedi.


Kdaj

Zavezanec mora prejem darila napovedati v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, to je od dneva prejema darila.

Zavezanec, ki je prejel premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali darilne pogodbe za primer smrti mora to pogodbo prijaviti v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Pri tem uradu mora vložiti tudi napoved za odmero davka v 15 dneh od smrti preživljanca oz. darovalca.


Kje in kako

Zavezanec odda napoved za odmero davka od prejetega darila osebno ali po pošti, in sicer:
    • če prejme v dar nepremičnino, napove prejem darila pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži. Če nepremičnina leži na območju več finančnih uradov, zavezanec napove prejem darila pri finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register,
    • če darilo obsega le premično premoženje, zavezanec vloži napoved pri finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register,
    • če zavezanec nima stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža v Republiki Sloveniji in ni vpisan v davčni register, napove darilo, ki obsega samo premično premoženje, pri finančnem uradu, kjer je darovalec vpisan v davčni register.

Zavezanec, ki deduje premoženje, ne vlaga napovedi, saj finančni urad izda odločbo o odmeri davka po uradni dolžnosti, in sicer na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju, ki ga prejme od sodišča.


Obrazci

Napoved za odmero davka od prejetega darila
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (DOHKAP št. 5)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.600 do 25.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka pravna oseba zasebnega prava.

Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe zasebnega prava.

Z globo od 400 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba zasebnega prava, če v napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.