*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ureja plačevanje davka od dohodkov pravnih oseb. Osnova za davek je dobiček, ki ga dosegajo zavezanci z opravljanjem dejavnosti in predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom. Tako se prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida v skladu z določbami računovodskih standardov prilagodijo (povečajo in/ali zmanjšajo) glede na določbe ZDDPO-2.
Kdo

Obračun predložijo pravne osebe domačega prava (razen Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti), pravne osebe tujega prava ter družbe oziroma združenja oseb vključno z družbami civilnega prava po tujem pravu, ki nimajo pravne osebnosti in ki niso zavezanci za dohodnino. Rezidenti (zavezanci, ki imajo sedež v Sloveniji ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji) so zavezanci za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji in zunaj nje. Nerezidenti so zavezanci za davek od dohodkov, ki jih dosegajo v poslovni enoti ali prek poslovne enote v Sloveniji, in za davek od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in za katere je določena obveznost za davčni odtegljaj.


Kdaj

Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb mora predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto. O izbiri mora obvestiti davčni organ, izbranega davčnega obdobja pa ne sme spreminjati tri leta. Specifični načini in roki za predložitev davčnega obračuna so določeni pri postopkih prenehanja davčnega zavezanca, pri združitvah, v posebnih primerih pripojitev ali spojitev, pri razdelitvah z ustanovitvijo in razdelitvah s prevzemom, v posebnih primerih razdelitev, pri oddelitvah z ustanovitvijo in oddelitvah s prevzemom, v posebnih primerih oddelitev, pri postopku prisilne poravnave, pri stečajnem postopku, pri postopku likvidacije, pri postopku prenehanja davčnega zavezanca po skrajšanem postopku.


Kje in kako

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb s prilogami zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Popravke obračunov in priloge za obdobja do 1. 1. 2018 mora zavezanec predložiti s pomočjo programa Silvester Pelias. Obračun in priloge v pdf za pretekla leta so dostopna na spletni povezavi.


Obrazci

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 2 - Metodologija za izpolnjevanje obračuna
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Prilogo 3 – Metodologija za predložitev podatkov iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida oziroma podatkov iz drugih ustreznih poročil
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 3a - Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 3b - Podatki v zvezi s skritimi rezervami iz prenesenih sredstev v primeru izstopne obdavčitve oziroma uveljavljanje odloga plačila davka od vključenih skritih rezerv
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 5 - Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 6a - Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 7a - Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 8 - Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 9 - Podatki v zvezi z olajšavo za donacije
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 10 - Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 11 - Podatki v zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 13 - Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 14 - Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z območij oz. držav z davčno ugodnejšim režimom
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 15 - Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 16 - Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 17 - Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 18 - Podatki v zvezi s spremljanjem izplačil udeležbe pri dobičku delavcem in podatki v zvezi z olajšavo za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem v skladu z ZUDDob
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 20 - Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga obračuna DDPO na podlagi Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 75/12): Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga obračuna DDPO na podlagi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in spremembe): Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in v Pomurski regiji
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga obračuna DDPO na podlagi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in spremembe): Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in v Pomurski regiji
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga obračuna na podlagi Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06 in spremembe): Obvestilo o obveznosti poročanja po državah mednarodne skupine podjetij – Obvestilo CbCR
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.200 do 15.000 evrov se kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (1. točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo v višini od 600 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba takšne pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 evrov (tretji odstavek 397. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.