*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Izjave po Prilogi 19 Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku 

Na podlagi VI. poglavja četrtega dela ZDavP-2 mora poročevalska finančna institucija v zvezi s finančnimi računi ZDA, Finančni upravi RS, v obliki izjave, sporočiti, če:
-se je odločila, da bo za določene račune uporabila izjemo glede obveznosti pregleda, identifikacije ali poročanja za račune ZDA, o katerih poroča;
-uporablja posebna pravila v zvezi s povezanimi subjekti ali podružnicami, ki so nesodelujoče finančne institucije;
-ni izvršila plačil nesodelujočim finančnim institucijami.

Kdo

Informacije v obliki izjav mora predložiti poročevalska finančna institucija v zvezi s finančnimi računi ZDA, ki jih vodi.


Kdaj

Informacije v obliki izjav mora poročevalska finančna institucija sporočiti Finančni upravi RS najpozneje do 30. junija leta, ki sledi koledarskemu letu, na katero se informacije nanašajo.


Kje in kako

Informacije v obliki izjav, ki morajo biti datirane, podpisane in v formatu pdf, so lahko posredovane na priloženem obrazcu. Obrazec Izjave zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Izjave po Prilogi 19 Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo 1.600 do 25.000 eurov se kaznuje za davčni prekršek poročevalska finančna institucija, če Finančni upravi RS ne sporoča informacij glede računov o katerih se poroča, jih ne sporoča pravočasno, ali v sporočilu ne navede ustrezne valute oziroma sporoči, da v zadevnem koledarskem letu ni identificirala računov, o katerih se poroča (3. točka prvega odstavka 400.a člena ZDavP-2).

Z globo od 400 do 4.000 eurov se za davčne prekrške iz prvega odstavka 400.a člena ZDavP-2 kaznuje tudi odgovorna oseba poročevalske finančne institucije.

Z globo od 1.600 do 25.000 eurov se za davčne prekrške iz prvega odstavka 400.a člena ZDavP-2 kaznuje družba za upravljanje oziroma upravljavec, ki upravlja investicijski oziroma pokojninski sklad brez pravne osebnosti.

Z globo od 400 do 4.000 eurov se za iz prvega odstavka 400.a člena ZDavP-2 kaznuje tudi odgovorna oseba družbe za upravljanje oziroma upravljavca, ki upravlja investicijski oziroma pokojninski sklad brez pravne osebnosti.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.